Onder renseigneringsplicht verstaan we de verplichtingen voor administratieplichtigen om fiscaal, relevante informatie aan de Belastingdienstdienst te verstrekken. In verleden kon een administratieplichtige door de Belastingdienst verplicht worden gegevens over betalingen aan derden te melden door middel van wat in de praktijk nog altijd een IB 47 wordt genoemd. Daarbij werd dan ook het burgerservicenummer van de ontvanger vermeldt. Door de werking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) was het niet langer mogelijk om het bijbehorende BSN uit te vragen. Daarom was het noodzakelijk een nieuwe wettelijke verplichting in te voeren zodat het BSN van de ontvanger wel uitgevraagd kan worden.  

Werking nieuwe renseigneringsverplichting

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe verplichting om gegevens over betalingen aan derden te verstrekken voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap;
  • collectieve beheersorganisaties (cbo’s) die namens een groep van rechthebbenden optreden om zonder winstoogmerk vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht te innen en onder die rechthebbenden te verdelen en die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk persoon.De bedoeling is om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over betalingen die naar alle waarschijnlijkheid tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zullen behoren. Om die reden zijn de volgende betalingen uitgesloten van deze renseignerinsgverplichting:

  • de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer, artiest of beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een ander land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland;
  • de werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
  • de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld;
  • de vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden.Van dergelijke betalingen is de Belastingdienst immers vaak al via andere wegen op de hoogte. Ook vervangt deze nieuwe renseigneringsplicht niet volledig de bestaande aanlevering van gegevens (dus zonder uitvraag van het BSN) voor uitbetalingen die niet onder de nieuwe plicht vallen.

Termijn voor aanlevering bij Belastingdienst      

De administratieplichtigen die betalingen verrichten die onder de nieuwe renseigneringsplicht vallen moeten na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens aanleveren bij de Belastingdienst:

  • de naam, het adres, het bsn en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen.Administratieplichtigen moeten deze gegevens dus voor het eerst uiterlijk voor 31 januari 2023 aanleveren. Al met al heeft een administratieplichtige dus nog ruim de tijd voordat voor hij voor het eerst aan de verplichting moet voldoen, maar het is wel zaak dat iedere administratieplichtige zijn administratie en procedures alvast inricht op het verzamelen en bijhouden van de juiste gegevens en dat niet pas aan het einde van het jaar gaat proberen te doen.

Heeft u vragen over deze renseigneringsverplichting en wilt u meer weten over hoe die goed in te richten vanaf 2022 of heeft u andere
fiscale vragen met betrekking tot Loonbelastingen, neem gerust contact op met Gertjan BuijsenRED Tax Specialists B.V.